Czym jest mediacja

 

Mediacja jest jedną z alternatywnych form rozwiązywania sporów. Sprowadza się więc do rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego, chociaż coraz częściej Sądy korzystają z pomocy mediatorów aby pozwolić uczestnikom mediacji przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora wypracować warunki porozumienia.

 

Celem mediacji jest nie jest ustalenie, kto ma racje ale jakie są interesy i potrzeby stron i w efekcie likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania akceptowanego przez strony i ostatecznie zawarcie ugody przed mediatorem.

Mediacja jest procesem, w którym udział bierze co najmniej dwóch uczestników sporu i mediator jako bezstronna i neutralna dla stron osoba wspomagająca uczestników mediacji w poszukiwaniu najlepszego dla nich rozwiązania.

Mediacja jest procesem nieformalnym, w którym to uczestnicy mediacji moderowani przez mediatora wyrażają swoje oczekiwania wobec sposobu rozwiązania sporu, nie mniej zapewniającym uczestnikom mediacji poufność.

Mediacja z uwagi na swój charakter jest jedną z najskuteczniejszych form rozwiązywania sporów. 

 

Dlaczego warto wybrać mediację

 

 1. Bo jest sprawna
 2. Bo jest tańsza od postępowania sądowego
 3. Po prowadzi do kompromisu akceptowalnego przez strony, a tym samym gwarantuje większą wykonalność postanowień ugody
 4. Jest wyrazem woli stron, a nie narzucenia im często nieczytelnego stanowiska stron
 5. Pozwala rozstrzygać kwestie i rozwiązywać problemy, które nie były i nadal nie są podstawą wysuniętych w dany procesie żądań.

 

Jak trafić do mediacji?

 

 1. Na podstawie umowy o mediację
 2. Na podstawie skierowania przez sąd 
 3. Na podstawie wniosku o strony o przeprowadzenie mediacji

 

Zasady mediacji

 

 1. DOBROWOLNOŚĆ 

Oznacza i jednocześnie gwarantuje każdej stronie sporu i uczestnikowi mediacji, że decyzja o wstąpieniu i pozostawaniu w mediacji musi być dobrowolna, nie może być wynikiem przymuszenia strony, szantażu jak i taktyki procesowej

Obowiązkiem mediatora jest zapytać uczestników mediacji przed przystąpieniem do mediacji jak i w jej toku czy wyrażają zgodę na mediację.  Mediator powinien pouczyć uczestników mediacji, że na każdym etapie mediacji każdy z uczestników może z mediacji zrezygnować.  co istotne w tym pouczeniu to to, że decyzja uczestnika o zakończeniu mediacji nie wymaga uzasadnienia.

 1. POUFNOŚĆ

Mediator, uczestnicy i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym obowiązane są zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. 

 1. NEUTRALNOŚĆ MEDIATORA

Neutralność mediatora to stosunek do przedmiotu mediacji. Mediator w toku mediacji nie powinien w jakikolwiek sposób dokonywać oceny i zasadności roszczeń, z którymi występuje jedna strona, jak i komentować czy oceniać argumentów drugiej strony. Mediator powinien tak zachowywać się w toku mediacji, aby nie wskazywać rozwiązań. Mediatorowi nie powinno zależeć na określonym sposobie rozwiązania sporu, w którym przyszło mu prowadzić mediację. Mediator nie może zmuszać też stron do zawierania ugody, czy to ugody na warunkach zaproponowanych przez mediatora, czy przez jedną ze stron.

 1. BEZSTRONNOŚĆ MEDIATORA

Bezstronność mediatora to stosunek mediatora wobec stron. Mediator powinien tak prowadzić mediację, aby w żaden sposób nie przejawiać jakichkolwiek ocen jednej czy drugiej strony. Mediator powinien tak prowadzić mediację, aby nie opowiadać się za którąkolwiek ze stron.

 1. ODFORMALIZOWANY CHARAKTER I PRZEBIEG MEDIACJI

Brak formalizmu w mediacji przejawia się przede wszystkim tym, że nie stosuje się formuł z sali sądowej. Jedynym ograniczeniem formalizmu mediacji, choć trudno tu mówić o ograniczeniu formalizmu, jest szacunek i godność drugiego uczestnika mediacji. 

Nad prawidłowym przebiegiem mediacji czuwa mediator, który jest swojego rodzaju moderatorem rozmowy między uczestnikami mediacji.

Sam przebieg mediacji, umawianie na spotkania mediacyjne nie jest narzucane przez strony czy mediatora. Mediator proponuje terminy spotkań i próbuje tak zaplanować mediację, aby ustalić termin spotkań mediacyjnych dogodnych dla strony. Nie ma sztywnych reguł co do tego, w jaki sposób powinny być prowadzone spotkania. Czy mają to być spotkania wspólne, czy jednak sesje indywidualne. Wszystko zależy od relacji między stronami.\

 

Koszty mediacji

 

 1. W postepowaniu cywilnym – Koszty określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
 2. W postępowaniu administracyjnym – Koszty określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym
 3. W postępowaniu karnym – Zgodnie z art. 618 § 1 pkt. 8 Kodeksu postępowania karnego koszty mediacji stanowią wydatki Skarbu Państwa. Koszty postępowania mediacyjnego określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym
 4. W postępowaniu przed sądem administracyjnym – Koszty określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym.