Szkolenia z zakresu mediacji

Szkolenia Fundacja Adwokatury

  • Fundacja Adwokatury zaprasza adwokatów, radców prawnych oraz praktykujących mediatorów do skorzystania z oferty szkoleń z zakresu mediacji w wersji stacjonarnej i online.
  • Szkolenia prowadzi dr Marta Janina Kuklo, doświadczony mediator, nauczyciel akademicki z doświadczeniem pracy w Polsce i USA.
  • Udział w szkoleniu jest odpłatny.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Organizatorzy zastrzegają prawo odwołania kursu w razie nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby chętnych.

Szkolenie mediacyjne pogłębione- warsztat z symulacjami

Szkolenie stacjonarne (koszt 600 zł brutto)

1-2 lipca 2023 

Gdańsk

Centrum Szkoleniowe Pomorskiej Izby Adwokackiej, ul. Szymanowskiego 2

(przejdź do formularza zgłoszeń)

Szkolenie ogólne, pogłębione, będące kontynuacją szkolenia podstawowego
w zakresie mediacji, pozwalające pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas szkolenia podstawowego.

Szkolenie adresowane jest do praktykujących mediatorów, ale również adwokatów,
czy radców prawnych biorących udział w mediacji i ma na celu praktyczne przećwiczenie prowadzenia i udziału w postępowaniach mediacyjnych poprzez udział w kilku symulacjach mediacji, jak również podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie rozwoju umiejętności komunikacyjnych czy negocjacyjnych wykorzystywanych w postępowaniach mediacyjnych.
W związku z tym podczas szkolenia dodatkowo zostaną omówione podstawowe bariery pojawiające się w procesie mediacji oraz strategie pokonania analizowanych barier.
Ponadto zostaną przypomniane postawy negocjacyjne prezentowane przez strony w mediacji
i przećwiczone techniki pozwalające na efektywny udział każdej z tak prezentujących się stron
w procesie mediacji. Szkolenie zostanie przeprowadzone aktywnymi metodami nauczania
m.in. z wykorzystaniem symulacji.  

Dzięki udziałowi w ww. wydarzeniu:

– poszerzysz swoją wiedzę z zakresu technik komunikacyjnych i negocjacyjnych wykorzystywanych w mediacji,

-przećwiczysz wskazane umiejętności w praktyce w ramach przeprowadzonych symulacji mediacji,

– odświeżysz wiedzę oraz przećwiczysz umiejętności zdobyte podczas szkolenia podstawowego w zakresie mediacji,

– sprawdzisz, jak w praktyce przełamywać bariery, które pojawią się w trakcie prowadzonych postępowań mediacyjnych. 

„Jak przygotować strony do udziału w postępowaniu mediacyjnym?”

Szkolenia prowadzone online (500 zł brutto):

29 maja 2023 r.

26 czerwca 2023

22 lipca 2023

 (przejdź do formularza zgłoszeń)

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do adwokatów i radców prawnych,
ale także praktykujących mediatorów i ma na celu podniesienie
ich kwalifikacji w zakresie przygotowania stron do wzięcia udziału w postępowaniach mediacyjnych. W związku z tym podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka współpracy w ramach tzw. „trójkąta mediacyjnego” tj. pomiędzy stronami,
pełnomocnikami i mediatorem. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami szczególnymi, które wskazują na konieczność przygotowania się określonej grupy podmiotów
do udziału w mediacji. Ponadto w ramach szkolenia, zostaną omówione i przećwiczone strategie przygotowania się do mediacji oraz konkretne etapy, na których należy tego dokonać. Co więcej, prowadzący szkolenie zaprezentuje praktyczne rozwiązania w pracy ze stronami,
w których strony przyszły nieprzygotowane do udziału w postępowaniu mediacyjnym.
Szkolenie zostanie przeprowadzone aktywnymi metodami nauczania m.in. z wykorzystaniem symulacji.  

Dzięki udziałowi w ww. wydarzeniu:

– pogłębisz swoją wiedzę w zakresie współpracy w ramach tzw. „trójkąta mediacyjnego” (mediator – strony postepowania – pełnomocnicy stron),

– zdobędziesz umiejętności praktyczne w zakresie wypracowania konkretnych strategii przygotowania określonych grup podmiotów do mediacji,

– sprawdzisz jakie konkretne korzyści niosą zaproponowane strategie w praktyce,
w ramach przeprowadzonych symulacji,

– dowiesz się jakie umiejętności dalej rozwijać, aby efektywnie wspierać klientów
w procesie mediacji lub efektywnie prowadzić postępowania mediacyjne.   

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania każdorazowo szkoleń w przypadku niezebrania się pełnej grupy uczestników.

Podczas zapisów wymagane jest wskazanie terminu szkolenia oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy Fundacji.

Informacje o wykładowcy:

dr Marta Janina Kuklo

doktor nauk prawnych, adiunkt

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

– od 18 lat nauczyciel akademicki wykładający prawo w języku polskim i angielskim,

zarówno dla studentów z Polski, Europy jak i z USA

– przez 4 lata Koordynator Centrum Mediacji przy ANSL w Łomży oraz Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich przy ANSL w Łomży

– przez 14 lat Koordynator/zastępca Koordynatora Studenckiej Poradni Prawnej oraz Centrum Praktyk Sądowych przy UwB

– przez 13 lat Redaktor Naczelna/Zastępca Redaktora Naczelnego (obecnie członek Kolegium Redakcyjnego) ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Klinika”

i stały współpracownik ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Edukacja Prawnicza”

– współtwórca Centrum Mediacji przy IPH w Białymstoku,

Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy IPH w Białymstoku,

Centrum Mediacji przy ANSL w Łomży, Centrum Praktyk Sądowych na WP UwB,

czy Kliniki Mediacji w Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni WP UwB  

– stypendystka Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Award (2017) oraz Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative Scholarship (2006-207) prowadząca badania naukowa w USA

– badaczka koncentrująca wskazaną działalność na polubownych metodach rozwiązywania sporów

(przede wszystkim różnych aspektach mediacji)

– autorka i współautorka ponad 90-ciu publikacji o charakterze naukowym w dziedzinie prawa

– prelegentka i aktywna uczestniczka około 40-tu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych

– certyfikowany trener (prawie 1000 godzin szkoleniowych)

– certyfikowany mediator, a także stały mediator sądowy z doświadczeniem międzynarodowym

(ponad 400 przeprowadzonych mediacji)

– arbiter Wileńskiego Sądu Arbitrażowego

– specjalistka w zakresie ADR, klinicznego nauczania prawa, metodologii nauczania prawa,

prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego